top of page

Peg 1 Elliot Sheerin 46lbm, 38lbm, 36lbm, 30lbm, 42lbm, 44lbc, 28lbm, 30lbm, 36lbm

Peg 5 Steve Darlinson 32lbm, 32lbm, 32lbm, 34lbc, 26lbc, 26lbm

Peg 6 Lee Palin 43lbm, 57lbm, 35lbm
Peg 10/11 Dean Smith 32lbm, 37lbm, 34lbm, 36lbm
Peg 12 Jamie Smith 47lbm, 42lbc 

Peg 1/4 Graham 48lbm, 44lbc

Peg 5 Adam 56lbm, 32lbm, 40lbm, 32lbc

Peg 6 Paul 62lbc, 46lbm 40lbm

Peg 10/11 Kristian 56lb, 25lbm

Peg 12 Inger 42lbm, 43lbm, 44lbm, 39lbm, 27lbc, 32lbc

Peg 13 Steve 31lbm

Peg 1/4 Graham 48lbm, 44lbc

Peg 5 Adam 56lbm, 32lbm, 40lbm, 32lbc

Peg 6 Paul 62lbc, 46lbm 40lbm

Peg 10/11 Kristian 56lb, 25lbm

Peg 12 Inger 42lbm, 43lbm, 44lbm, 39lbm, 27lbc, 32lbc

Peg 13 Steve 31lbm

Peg 1/4 Graham 48lbm, 44lbc

Peg 5 Adam 56lbm, 32lbm, 40lbm, 32lbc

Peg 6 Paul 62lbc, 46lbm 40lbm

Peg 10/11 Kristian 56lb, 25lbm

Peg 12 Inger 42lbm, 43lbm, 44lbm, 39lbm, 27lbc, 32lbc

Peg 13 Steve 31lbm

Prior to August, closed due to COVID

August 2021

7th - 14th August 

Peg 1 Elliot Sheerin 46lbm, 38lbm, 36lbm, 30lbm, 42lbm, 44lbc, 28lbm, 30lbm, 36lbm

Peg 5 Steve Darlinson 32lbm, 32lbm, 32lbm, 34lbc, 26lbc, 26lbm

Peg 6 Lee Palin 43lbm, 57lbm, 35lbm
Peg 10/11 Dean Smith 32lbm, 37lbm, 34lbm, 36lbm
Peg 12 Jamie Smith 47lbm, 42lbc 

14th - 21st August 

Peg 1/4 Graham 48lbm, 44lbc

Peg 5 Adam 56lbm, 32lbm, 40lbm, 32lbc

Peg 6 Paul 62lbc, 46lbm 40lbm

Peg 10/11 Kristian 56lb, 25lbm

Peg 12 Inger 42lbm, 43lbm, 44lbm, 39lbm, 27lbc, 32lbc

Peg 13 Steve 31lbm

21st -28th August 

Peg 1 John 29lbc, 34lbc, 33lbc, 38lbm, 42lbm , 62lbm (PB)

Peg 4 Steve 44lb

Peg 5/6 Rich 42lbc, 42lbc, 32lbm

Peg 7/8 Paul 40lbc, 24lbm, 22lb zip liner

Peg 12 Steve 60lbm, 53lbm, 45lbm, 44lbm, 40lbc, 35lbc, 31lbc, 26lbc

Peg 13 Steve 37lbc

28th August - 4th September

Peg 1 Jock 48lbc, 48lbm, 44lbm, 46lbm, 44lbm, 34lbm, 31lbm, 28lbc

Peg 5 Steve 53lbm, 38lbm, 33lbc

Peg 6 Roger 51lbm

Peg 7 Mark 37lbm

Peg 12 Dane 59lbc, 49lbm, 32lbm, 45lbc, 45lbc, 34lbm, 37lbm, 35lbm

September 2021

4th -11th September

Peg 1 Carl 47lbm, 41lbc, 27lbm

Peg 2 Neil Chapman 43lbm, 32lbm, 38lbc, 25lbm

Peg 3 Dave Pougher 34lbm

Peg 7 Chris Yellow 37lbm, 32lbm, 25lbm

Peg 12 Vince King 61lbc, 44lbc, 49lbm, 44lbc, 49lbm, 44lbc, 45lbm, 40lbm, 33lbc

11th - 18th September

18th - 25th September

Peg 1 Colin 39lbc, 26lbc, 28lbm, 35lbm

Peg 2 Mick 43lbc

Peg 4/13 Andy 42lbc, 48lbc

Peg 6 Ian 43lbm, 57lbm, 20lbc, 59lbm, 49lbm, 42lbm, 32lbm, 44lbm, 44lbm, 36lbm, 38lbm 40lbm

Peg 7 Derek 23lbm, 42lbc

Peg 8 Albi 38lbc

Peg 12 Stuart 37lbm, 20lbc

Peg 1 Don 58lbm, 44lbm, 41lbm, 40lbm

Peg 2 Pete 45lbc

Peg 3 Gavin 37lbc

Peg 6 John 22lbc

Peg 12 Kris 34lbm, 28lbm, 25lbm, 28lbc

Peg 13 Tony 42lbc

25th September - 2nd October

Peg 1/2 Derek 39lbc, 30lbm, 43lbc, 53lbm

Peg 7/8 Terry 40lbm, 26lbm, 63lbc, 32lbm

Peg 12 Mark 55lbm, 64lbm, 40lbc, 56lbm , 24lbm

Peg 13 Rupert 47lbc, 41lbc

October 2021

2nd - 9th October

Peg 1/2 Paul 45lbc, 33lbm, 44lbc, 38lb

Peg 3 Kev 44lbm, 31lbm, 32lbm, 45lbm, 61lbc (PB)

Peg 5 Al 30lbm

Peg 7/8 Paul 38lbc, 50lbc, 46lbm, 52lbc

Peg 12 Rich 31lbm

Peg 13 Ian 40lbc, 56lbm, 50lbm, 38lbc

9th - 16th October

Peg 1 Sam 40lbm, 38lbm 24lbm.

Peg 2 Malcolm 43lbm

Peg 5 Ian 53lbm

Peg 7 Jeff 32lbc

Peg 8 Ian 30lbc

16th - 23rd October

Peg 1 Sean 40lbm

Peg 5/6 Leigh 31lbm

Peg 7/8 Rowan 67lbm, 40lbm

Peg 12 Adam 42lbm

Peg 13 Terry 40lbm 57lbm (PB)

23rd - 30th October

Peg 1 Jake 44lbc, 37lbm

Peg 2 Ben 48lbm, 43lbc, 37lbc, 31lbm, 60lbm

Peg 6 Darren 20lbc, 25lbm

Peg 8 Steve 31lbm

Peg 12 David 33lbm, 26lbm, 47lbc

bottom of page